Từ khóa: " văn bản điện tử "

Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số

  • 10/04/2019 5:30 pm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị  các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng […]

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

  • 13/07/2018 6:50 pm

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ. Đây là quy định được nêu tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. […]

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử

  • 18/11/2013 5:24 pm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử trong họat động của cơ quan nhà nước. Ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong thời gian qua, nhiều Bộ, ngành, […]

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử

  • 23/05/2012 12:03 pm

Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang làm việc qua mạng với văn bản điện tử, ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Từng bước ứng dụng thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến cấp […]